ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Informujeme vás, že vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, a preto v spoločnosti CIRCULAR SHIELD d.o.o, Vodovodna cesta 101, 1000 Ľubľana, Slovinská republika, chránime vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete návštevou našej webovej stránky (ďalej len: "služby online"). Ďalej by sme vás chceli informovať, ako spoločnosť CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ľubľana, Slovinská republika, (ďalej: "CS") spracúva osobné údaje. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je predstaviť vám, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme, základ ich zhromažďovania a účely, na ktoré ich zhromažďujeme, a vaše práva týkajúce sa osobných údajov. Politika ochrany súkromia spoločnosti CS je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/469 /ES (ďalej len "všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a obsahuje:
 • kontaktné údaje CS,
 • právny základ a účely spracúvania osobných údajov,
 • typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme,
 • používanie cookies,
 • prenos osobných údajov,
 • doby uchovávania osobných údajov,
 • ochrana osobných údajov,
 • práva jednotlivcov, zmeny zásad ochrany osobných údajov.
  1.     KONTAKTNÉ ÚDAJE CS Správcom osobných údajov je CS (spoločnosť CIRCULAR SHIELD d.o.o., Vodovodna cesta 101, 1000 Ľubľana, Slovinská republika). Na vaše otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov odpovie zodpovedná osoba a/alebo oprávnená osoba pre ochranu údajov v spoločnosti CS. Na oprávnenú osobu pre ochranu údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom zadanej adresy CS, e-mailu info@circularshield.org alebo telefónneho čísla 08/200 6002.   2.     PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČELY SPRACÚVANIA CS zhromažďuje, upravuje, ukladá, prenáša a inak spracúva získané osobné údaje na základe právnych základov a na účely definované nižšie. Spracovanie na základe oprávnených záujmov CS môže spracúvať osobné údaje na základe oprávnených záujmov, pre ktoré sa usiluje, okrem prípadov, keď sú tieto záujmy vyvážené záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby. Pokiaľ ide o ďalšie spracovanie údajov zhromaždených o jednotlivcovi, CS vykoná posúdenie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Takéto ďalšie používanie údajov v pseudonymizovanej alebo agregovanej podobe predstavuje zákonné použitie údajov na marketingové a iné obchodné analýzy CS. Vymazanie určitých údajov sa môže použiť aj ako ďalšie opatrenie v niektorých formách ďalšieho spracovania prevádzkových údajov. Na základe oprávnených záujmov môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj na účely predchádzania zneužitiu, uplatňovania nárokov alebo obrany proti nárokom v správnych a súdnych konaniach. Na základe oprávneného záujmu môže spoločnosť CS spracúvať osobné údaje v rozsahu nevyhnutne potrebnom a primeranom na zabezpečenie fungovania svojich webových stránok a svojich online služieb, najmä na zabránenie neoprávnenému prístupu k vášmu používateľskému účtu, šírenie škodlivých kódov, predchádzanie podvodom, resp. iné zneužitie webových stránok alebo duševné vlastníctvo spoločnosti CS. Spracovanie na základe súhlasu CS spracúva osobné údaje na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý fyzická osoba dala spoločnosti, na nasledujúce účely:
 • na účely priameho marketingu – prijímanie oznámení. Medzi oznámenia patria aktuálne ponuky, výhody a/alebo pozvánky na udalosti správcu a jeho obchodných partnerov, pozvánky na účasť v hrách a súťažiach a užitočné tipy, správy a pripomienky týkajúce sa Komunálnych materiálových kruhov;
 • na účely analýzy návštev našich webových stránok a poskytovanie prispôsobenej ponuky služieb.
V závislosti na poskytnutých osobných údajoch môžete dostávať oznámenia a prispôsobené ponuky e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo MMS na uvedené číslo mobilného telefónu alebo na uvedenú adresu v tlačenej podobe. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, resp. zmeniť kliknutím na tlačidlo "Zrušiť odber" v dolnej časti e-mailu alebo zaslaním žiadosti o zrušenie súhlasu na konkrétny účel na e-mailovú adresu info@circularshield.org alebo poštou na adresu CIRCULAR SHIELD doo, Vodovodna cesta 101, 1000 Ľubľana, Slovinská republika. Ak súhlas zahŕňa priamy marketing, môže spoločnosť CS vykonať segmentáciu osôb na základe používania webových stránok spoločnosti CS na účely prispôsobených ponúk služieb a produktov. 3.     TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME CS zhromažďuje rôzne údaje vrátane osobných údajov, pomocou ktorých vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, pokiaľ nám tieto osobné údaje zveríte. Informácie dostávame prihlásením sa na odber oznámení a návštevou webových stránok. Zhromažďujeme nasledujúce osobné informácie:
 • základné osobné údaje ako meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (ulica, číslo ulice, PSČ, mesto, krajina);
 • technické údaje vášho prehliadača, počítača alebo mobilného zariadenia pri prístupe k našim službám online.
  4.     POUŽITIE COOKIES Keď používate naše online služby, cookies sa načítajú do vášho počítača. Pravidlá používania súborov cookies si môžete pozrieť tu.   5.     PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV CS môže postúpiť vaše osobné údaje tretím stranám, s ktorými uzavrela zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej len: zmluvní spracovatelia) na účely podpory, analýzy alebo zlepšenia služieb. Zmluvní spracovatelia majú prístup iba k tým osobným údajom, ktoré nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb, ktoré poskytujú pre CS, a nemôžu ich použiť na žiadny iný účel. Bez ohľadu na ustanovenia týkajúce sa doby uchovávania osobných údajov podľa týchto zásad ochrany osobných údajov môžu byť určité osobné údaje uchovávané dlhšie a postúpené štátnym orgánom v Slovinskej republike alebo Európskej únii, ak to považujeme za nevyhnutné a vyžadované zákonom alebo inými nariadeniami, ako napr. na účely predchádzania trestnej činnosti, vyšetrovania, správneho alebo súdneho konania a podobne. V prípade využívania služieb online mimo členských štátov Európskej únie môžu byť prenesené údaje v dôsledku poskytovania služieb online prenášané, ukladané alebo spracovávané v tretích krajinách, kde právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov predpisujú odlišné normy než v krajinách Európskej únie, resp. Európskeho hospodárskeho priestoru. Používaním služieb v týchto krajinách súhlasíte s prenosom, resp. postúpením osobných údajov subjektom nachádzajúcim sa v tretích krajinách. V súvislosti s tým vás informujeme, že v iných prípadoch CS neposkytne vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie alebo Európsky hospodársky priestor.   6.     DOBY UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich služieb, alebo dlhšie, ak existujú zákonné povinnosti. Osobné údaje získané na základe súhlasu sa uchovávajú až do odvolania súhlasu, najdlhšie však po dobu 5 rokov. Údaje o vás, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, môžu byť podľa nášho uváženia anonymizované a kombinované s inými údajmi, ktoré jednotlivcovi neumožňujú získať prehľad o štatistických informáciách, ktoré sú potrebné alebo užitočné pre nás, ako sú napríklad štatistiky používania služieb a podobne. Všetky tieto informácie sú anonymizované a neponúkajú odkaz na identifikovateľnú osobu.   7.     OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V spoločnosti CS sa snažíme adekvátne chrániť vaše osobné údaje, ale nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete, a nie sme zodpovední za žiadne krádeže, zničenie, stratu alebo neúmyselné zverejnenie vašich osobných údajov alebo informácií o vás. Uisťujeme vás, že budeme dodržiavať všeobecne uznávané štandardy na ochranu informácií získaných počas prenosu aj po ňom, ale, žiaľ, žiadny spôsob elektronického prenosu alebo ukladania nie je úplne bezpečný, a preto vám nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť. CS používa technológiu Secure Sockets Layer (SSL), ktorá zaisťuje šifrovanie osobných údajov. CS spolupracuje so spoločnosťou, ktorá zaisťuje bezpečnosť našich služieb a osobných údajov, ktoré dostávame. Servery CS sú tiež dodatočne chránené použitím brán firewall a iných technológií na zaistenie bezpečnosti údajov. Vy, ako používatelia, ste tiež zodpovední za ochranu údajov správnym zaistením bezpečnosti vašich počítačov a mobilných zariadení. Navrhujeme, aby ste použili prehliadač, ktorý vám umožní nakonfigurovať bezpečnostné funkcie pred prenosom vašich osobných údajov cez internet a podporuje použitie technológie SSL. V opačnom prípade môže byť prenos osobných údajov riskantný a v takom prípade vás nemôžeme ochrániť. Preto vám odporúčame povoliť funkcie vášho prehľadávača, ktoré chránia vaše dáta, resp. upozornia vás na akékoľvek nezabezpečené pripojenia a pomôžu zabezpečiť vaše osobné informácie. Pripomíname, že zabezpečené webové adresy sa začínajú znakom https:// namiesto http://, spolu so symbolom zabezpečeného pripojenia používaným vo vašom prehliadači, ktorý označuje použitie zabezpečenej komunikácie so serverom. Pretože, ako už bolo spomenuté, žiadne pripojenie cez internet nemôže byť úplne bezpečné, obmedzujeme našu zodpovednosť, pretože nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, ktoré nám poskytnete, čo znamená, že nám poskytujete svoje osobné údaje na svoje vlastné riziko.   8.     PRÁVA JEDNOTLIVCOV CS sa postará o výkon vašich práv týkajúcich sa osobných údajov.  Vaše požiadavky môžete poslať na e-mailovú adresu info@circularshield.org alebo poštou na adresu CIRCULAR SHIELD doo, Vodovodna cesta 101, 1000 Ľubľana, Slovinská republika a v súlade s predpisimi vám na vaše požiadavky aj odpovieme. Právo na prístup k údajom Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme vaše údaje potvrdili alebo spracovali a poskytli vám informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov (napr. druh osobných údajov, účel spracovania, komu boli alebo budú odovzdané, retenčné obdobie atď.). Právo na opravu Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme vám umožnili opravu nepresných osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré máme k dispozícii. Právo na vymazanie V súlade s predpismi môžete kedykoľvek požiadať, aby sme vymazali vaše osobné údaje (právo na zabudnutie). Právo na obmedzenie spracovania V súlade s predpismi môžete kedykoľvek požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Právo na prenos údajov V súlade s predpismi môžete kedykoľvek požiadať, aby boli osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanej, bežne používanej alebo strojovo čitateľnej forme, fyzickej osobe alebo správcovi, ktorého ste určili, za dodatočnej podmienky, že je to technicky uskutočniteľné. Právo na námietku V súlade s predpismi môžete kedykoľvek namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov. Na základe vašej námietky potom zastavíme spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nerozhodneme, že napriek vašej námietke máme pádne dôvody na ďalšie zákonné spracovanie vašich údajov. Zrušenie súhlasu Súhlas, ktorý ste dali na spracovanie vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo "Zrušiť odber" v dolnej časti e-mailu alebo zaslaním žiadosti o zrušenie súhlasu na konkrétny účel na e-mailovú adresu info@circularshield.org alebo poštou na adresu CIRCULAR SHIELD doo, Vodovodna cesta 101, 1000 Ľubľana, Slovinská republika. Právo na odvolanie k dozornému orgánu Ako jednotlivec máte právo odvolať sa u Informačného komisára Slovinskej republiky, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s platnými predpismi. Postup podávania sťažností u dozorného orgánu je zverejnený na ich webovej stránke, ktorá je prístupná tu.   9.  ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V spoločnosti CS máme právo meniť tieto Zásady ochrany osobných údajov podľa situácie a právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, a preto vám odporúčame, aby ste akékoľvek zmeny priebežne kontrolovali. Tiež vás budeme vopred informovať o akýchkoľvek zmenách v spracúvaní vašich osobných údajov alebo týchto zásadách ochrany osobných údajov a zmeny v zásadách ochrany osobných údajov zverejníme na našich webových stránkach. V prípade, ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, prestaňte používať naše online služby a odvolajte svoj súhlas s použitím vašich osobných údajov.