• Utvorte obehové partnerstvo

  Pre zúčastnených a partnerov

Prečo zriadiť komunálny materiálový kruh
nápojových kartónov a hygienického papiera?

KMK je možné zriadiť v ktorejkoľvek obci alebo meste v EÚ,
ktoré má zavedený systém separácie komunálneho odpadu.

Komunálny materiálový kruh nápojových
kartónov a hygienického papiera
je zriadený rýchlo a bez
ďalších výdavkov.

Nákupné trasy sa skrátia a
zníži sa priama závislosť
od dostupnosti a nákupných
cien surovín na hygienický papier.

Na výrobu hygienického papiera nie je potrebné rúbať stromy: Miestna komunita poskytuje suroviny pre recyklované výrobky v rámci existujúceho systému nakladania s odpadovým obalom.

Používatelia hygienického papiera
z vlastného materiálového kruhu preukázane dosahujú
aj finančné úspory.

KMK tiež zavádza väčšiu
transparentnosť a kontrolu
množstva – odpadového obalu
aj hygienického papiera.
Vďaka tomu umožňuje
aj racionálnejšie použitie.

Znížia sa
emisie CO2

Všetci zúčastnení v kruhu
prispievame k ochrane prírodných
zdrojov a zväčšujeme prírodný kapitál.

Prečo zriadiť komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera?

KMK je možné zriadiť v ktorejkoľvek obci alebo meste v EÚ, ktoré má
zavedený systém separácie komunálneho odpadu.

Komunálny materiálový kruh nápojových
kartónov a hygienického papiera

je zriadený rýchlo a bez

ďalších výdavkov.

Nákupné trasy sa skrátia a

zníži sa priama závislosť

od dostupnosti a nákupných

cien surovín na hygienický papier.

Na výrobu hygienického papiera nie je potrebné rúbať stromy: Miestna komunita poskytuje suroviny pre recyklované výrobky v rámci existujúceho systému nakladania s odpadovým obalom.

Používatelia hygienického papiera

z vlastného materiálového kruhu preukázane dosahujú

aj finančné úspory.

KMK tiež zavádza väčšiu

transparentnosť a kontrolu

množstva – odpadového obalu

aj hygienického papiera.
Vďaka tomu umožňuje

aj racionálnejšie použitie.

Znížia sa

emisie CO2

Všetci zúčastnení v kruhu

prispievame k ochrane prírodných

zdrojov a zväčšujeme prírodný kapitál.

30%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE ZRIADENÝ,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
30 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií.

50%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE STABILNÝ,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
50 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií

60%

KOMUNÁLNY MATERIÁLOVÝ
KRUH JE STÁLY,

keď je hygienickým papierom
z nápojových kartónov
vyzbieraných v oblasti miestnej
komunity, zásobovaných minimálne
60 % potrieb mestských spoločností a
inštitúcií.

Preukázane fungujú – projekty v praxi

Efektívnosť, environmentálne a finančné úspory KMK nápojových kartónov a hygienického papiera dokazujú dlhoročné projekty.

Prečítajte si, ako sme pripravovali prvé projekty, kto sú partneri,  aké sú výsledky a ako pokračujeme.

Novo mesto

Miestna komunita: MO Novo mesto
Komunala Novo mesto

2015 66.779 80,5%
zriadenie počet obyvateľov súčasné pokrytie
oblasti

VIAC

Ljubljana

Miestna komunita: MO Ljubljana
JP VOKA SNAGA Ljubljana

2017 295.504 41,5%
zriadenie počet obyvateľov súčasné pokrytie
oblasti

VIAC

Brežice

Miestna komunita: Občina Brežice
Komunala Brežice

2019 24.473 47,7%
zriadenie počet obyvateľov súčasné pokrytie
oblasti

VIAC

Od partnerskej spolupráce
k obehovej kultúre

Každý partner kruhu môže prispieť a povzbudiť ďalšie zúčastnené strany v miestnej komunite,
aby bol kruh čo najefektívnejší a aby bola miestna komunita čo najviac sebestačná.

Tým sa v miestnej komunite naozaj realizuje obehová kultúra.
Ako zriadiť, udržovať a vylepšovať KMK?

Od partnerskej spolupráce
k obehovej kultúre

Každý partner kruhu môže prispieť a povzbudiť ďalšie zúčastnené strany v miestnej komunite, aby bol kruh čo najefektívnejší a aby bola miestna komunita čo najviac sebestačná. Tým sa v miestnej komunite naozaj realizuje obehová kultúra. Ako zriadiť, udržovať a vylepšovať KMK?

OBEC

V úzkej spolupráci so spoločnosťou na zber odpadov a ďalšími zainteresovanými stranami vo vašom KMK podporte inštitúcie, aby sa pripojili ku KMK. Týmto preukážete svoju udržateľnú orientáciu.

Podporujte spoločnosť na zber odpadov a ďalších partnerov KMK vo vašej miestnej komunite, aby monitorovali a overovali množstvo separovane vyzbieraného odpadu z nápojových kartónov.

V spolupráci so spoločnosťou na zber odpadov a ďalšími partnermi vášho KMK:

 • povzbuďte obyvateľov a verejné inštitúcie k správnemu zaobchádzaniu s odpadom z nápojových kartónov a jeho odovzdaniu osobitne do správneho kontajneru,
 • monitorujte a zverejňujte výsledky a dopady vášho komunálneho materiálového kruhu,
 • informujte obyvateľstvo o správnom zaobchádzaní s odpadmi z nápojových kartónov,
 • príležitostne verejne pochváľte a vyzdvihnite najaktívnejšie zainteresované strany a/alebo jednotlivcov v miestnej komunite vášho KMK,
 • staňte sa používateľom toaletného papiera, pre ktorý ste poskytli suroviny v miestnej komunite, a povzbuďte ďalšie verejné spoločnosti a organizácie (školy, knižnice a ďalšie), aby sa pripojili k sieti používateľov.

Staňte sa priekopníkom obehového hospodárstva a pridajte sa k prvým obciam, ktoré už obehové hospodárstvo realizujú.

MIESTNA SPOLOČNOSŤ NA ZBER ODPADOV

Ako nositeľ nakladania s komunálnym odpadom je tiež hybnou silou KMK v miestnej komunite. Spolupracuje s mestom a s OZV a povzbudzuje inštitúcie a obyvateľov k dôslednému separovaniu odpadových nápojových kartónov.

V spolupráci so spoločnosťou na zber odpadov a ďalšími partnermi vášho KMK:

 • povzbuďte obyvateľov a verejné inštitúcie k správnemu zaobchádzaniu s odpadom z nápojových kartónov a jeho odovzdaniu osobitne do správneho kontajneru,
 • monitorujte a zverejňujte výsledky a dopady vášho komunálneho materiálového kruhu,
 • informujte obyvateľstvo o správnom zaobchádzaní s odpadmi z nápojových kartónov,
 • príležitostne verejne pochváľte a vyzdvihnite najaktívnejších v miestnej komunite,
 • povzbuďte verejné spoločnosti a organizácie (školy, knižnice a ďalšie), aby sa pripojili k sieti používateľov hygienického papiera, pre ktorý zabezpečili surovinu.

Monitorujte množstvo separovane vyzbieraného odpadu z nápojových kartónov vo vašej oblasti a spolupracujte s obcou a OZV, aby ste maximalizovali efekt.

ORGANIZÁCIA ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV)

Odpad z obalov musí byť roztriedený do niekoľkých frakcií vrátane nápojových kartónov. Po vytriedení je pripravený na recykláciu, a v množstve - z ktorého je možné vyrobiť dostatok hygienického papiera pre komunálne potreby - sa dopraví do papierne.

V spolupráci so spoločnosťou na zber odpadov:

 • monitorujte množstvo separovane vyzbieraného odpadu z nápojových kartónov v miestnej komunite a množstvo recyklovaného materiálu,
 • zabezpečte triedenie a pravidelné odvozy obalov na recykláciu a spracovanie v areáli KMK,
 • podieľajte sa na informovaní a zvyšovaní povedomia inštitúcií a obyvateľstva o dôslednom separovaní nápojových kartónov a ich recyklácii.

Zapojte sa do niekoľkých kruhov, predstavte osvedčené postupy a skúsenosti a povzbuďte ďalšie miestne komunity k vytvoreniu KMK.

PAPIEREŇ

V papierňach z lepenkovej časti odpadových nápojových kartónov získavajú kvalitnú celulózu a používajú ako vstupnú surovinu na výrobu recyklovaného hygienického papiera.

Papiereň zabezpečí, aby:

 • sa postupy recyklácie odpadov z nápojových kartónov vykonávali v súlade so všetkými predpísanými normami kvality,
 • vyrábala hygienický papier v kvalite úplne porovnateľnej s kvalitou z panenskej celulózy,
 • nové, recyklované výrobky spĺňali všetky zdravotné a environmentálne normy.

DISTRIBÚTOR VÝROBKOV PRE PROFESIONÁLNU HYGIENU OBJEKTOV

Zaisťuje, aby bolo používateľom včas dodané dohodnuté množstvo hygienického papiera.

Povzbuďte verejné spoločnosti a organizácie (školy, knižnice a ďalšie), aby sa pripojili k sieti používateľov hygienického papiera, pre ktorý zabezpečili surovinu:

 • pomáhajte koncovým používateľom dosiahnuť optimalizáciu pomocou stabilných výrobkov z vlastného materiálového kruhu, nezávislých od globálnych trhových cien,
 • podieľajte sa na informovaní a zvyšovaní povedomia inštitúcií a obyvateľstva o dôslednom separovaní odpadového nápojových kartónov a ich recyklácii,
 • zistite, ktoré hygienické výrobky z papiera potrebujú používatelia v miestnej komunite.

Zapojte sa do niekoľkých kruhov, predstavte osvedčené postupy a skúsenosti a povzbuďte ďalšie miestne komunity k vytvoreniu KMK.

POUŽÍVATELIA RECYKLOVANÉHO PAPIERA

Miestne spoločnosti a inštitúcie v miestnej komunite (školy, škôlky, knižnice, samosprávy atď.), ktoré sa rozhodnú používať recyklovaný hygienický papier z vlastného materiálového kruhu – sú tie, ktoré v skutočnosti uzatvárajú komunálny materiálový kruh.

Postarajte sa, aby:

 • ste odpadové nápojové kartóny odovzdali do kontajnera podľa pokynov miestnej spoločnosti na zber odpadov,
 • ste o zapojení do KMK informovali a zvyšovali povedomie interných zamestnancov, návštevníkov vašej inštitúcie a obyvateľov.

Zamestnancom a návštevníkom umožnite účasť na obehovom hospodárstve.

Máte otázku?
Chcete vo svojom meste zriadiť KMK?

Radi si vypočujeme vaše návrhy a odpovieme na otázky!