Prelomové Nariadenie EÚ proti odlesňovaniu (EUDR) nadobúda účinnosť

V našom tíme Circular Shield intenzívne propagujeme tému ochrany lesov v jadre nášho projektu Komunálny materiálový kruh a preto radi informujeme partnerov a priaznivcov o legislatívnej novinke.

Čo je EUDR?

Nariadenie o „deforestation-free“ výrobkoch (produkty vyrobené postupmi, ktoré nespôsobujú odlesňovanie), nadobudlo účinnosť 29. júna 2023.

Hlavnou hnacou silou týchto procesov je rozširovanie poľnohospodárskej pôdy, ktoré je spojené s produkciou komodít, ako je sója, hovädzie mäso, palmový olej, drevo, kakao, káva, guma a niektoré z ich odvodených produktov, ako je koža, čokoláda, pneumatiky alebo nábytok. EÚ ako významné hospodárstvo a spotrebiteľ týchto komodít spojených s degradáciou lesov je čiastočne zodpovedná za tento problém a chce stáť na čele jeho riešenia. Hlavným cieľom EUDR je znížiť podiel EÚ na globálnom odlesňovaní podporou spotreby výrobkov, ktoré nespôsobujú odlesňovanie.

Čo sú ciele EUDR?

V súlade s legislatívou z roku 2019 o posilnení opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov sa EÚ zameriava na zlepšenie zdravia existujúcich lesov a výrazné zvýšenie udržateľného pokrytia biologicky rozmanitými lesmi na celom svete.

EUDR má päť hlavných priorít:

  1. znížiť uhlíkovú stopu spotreby EÚ voči pôde a podporiť spotrebu výrobkov z dodávateľských reťazcov, ktoré sa nepodieľajú na odlesňovaní, 
  2. spolupracovať s producentskými krajinami s cieľom znížiť tlak na lesy,
  3. posilniť medzinárodnú spoluprácu s cieľom zastaviť odlesňovanie a degradáciu lesov a podporiť obnovu lesov,
  4. presmerovať finančné prostriedky na podporu udržateľnejších postupov využívania pôdy,
  5. podporovať dostupnosť a kvalitu informácií o lesoch a komoditných dodávateľských reťazcoch, prístup k týmto informáciám a výskum a inovácie.

Za posledných 30 rokov zaniklo v dôsledku odlesňovania na celom svete približne 10 % svetových lesov, čo je plocha väčšia ako Európska únia, a približne 10 % lesov na celom svete je vážne roztrieštených s malým alebo žiadnym prepojením. Hoci nejde o nový fenomén, súčasný rozsah a tempo ničenia sú alarmujúce. Tento rozsah deštrukcie má významné sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky, a to na miestnej aj globálnej úrovni.

Odlesňovanie je jednou z hlavných hnacích síl zmeny klímy a straty biodiverzity a EÚ k tomu prispieva tým, že spotrebúva významný podiel výrobkov súvisiacich s odlesňovaním. EÚ je preto spoluzodpovedná za to, aby prispela k jeho ukončeniu.

EUDR zakazuje umiestňovať na trh EÚ alebo z neho vyvážať výrobky, ktoré nespĺňajú jej požiadavky zákonnosti a udržateľnosti.

Spoločnosti musia zabezpečiť, aby výrobky, ktoré získavajú, boli legálne a nesúviseli s pôdou, ktorá bola odlesnená alebo znehodnotená po 31. decembri 2020.

Cieľom nových pravidiel je zabrániť tomu, aby výrobky uvedené na zozname, ktoré Európania kupujú, používajú a konzumujú, prispievali k odlesňovaniu a degradácii lesov v EÚ a na celom svete.

Zdroj: webové stránky FSC a Európskej komisie