grafy

Finančná analýza KMK Ľubľana ukázala, že program je aj nákladovo efektívny

Finančná analýza programu Komunálny materiálový kruh Ľubľana ukázala, že náklady na nákup hygienického papiera pre základné školy, ktoré sa nezapojili sa do spoločného obehového modelu, boli v priemere o 32 % vyššie ako náklady základných škôl zaradených do obehového modelu, kým v materských školách bol tento rozdiel 19 %  v prospech kruhového modelu.

Od roku 2016 Ľubľana realizuje obehový program s názvom Komunálny materiálový kruh Ľubľana (KMK), ktorý zahŕňa najmä verejné spoločnosti a inštitúcie. Zahrnutím čo najväčšieho počtu používateľov hygienického papiera z ich vlastného materiálového cyklu sa posilní obehová kultúra v miestnej komunite s prechodom od odpadového hospodárstva k hospodáreniu so zdrojmi: environmentálne a sociálne účinky  – ako dokazuje najnovšia analýza – maximalizujú sa aj finančné úspory.

Inštitúcie a spoločnosti zapojené do programu KMK používajú vo svojich priestoroch hygienický papier vyrobený z miestne vyzbieraných nápojových kartónov. Väčšinu týchto obalov tvorí kvalitný recyklovateľný kartón. Všetky hygienické papierové výrobky z programu KMK majú environmentálny certifikát Ecolabel, sú dermatologicky testované a certifikované ako bezpečné pre styk s potravinami.

Okrem iných verejných užívateľov sa koncom roka 2018 v Ľubľane zapojilo 22 materských a základných škôl do spoločného zeleného verejného obstarávania. Magistrát mesta Ľubľana si  na obstaranie hygienického papiera zvolil model obehového hospodárstva – Komunálny materiálový kruh nápojových kartónov a hygienického papiera.

Po troch celých (školských) rokoch používania recyklovaného hygienického papiera z vlastného komunálneho materiálového kruhu bola vykonaná finančná analýza efektov obehového modelu na základných školách a materských školách. Tieto inštitúcie boli vybrané z dvoch dôvodov:

  • v rámci vyššie uvedeného spoločného verejného obstarávania predstavujú dominantný podiel užívateľov;
  • len pre nich mohla byť určená kontrolná skupina – základné školy a materské školy, ktoré neboli zaradené do obehového programu počas celého obdobia merania.

Overená finančná efektívnosť kruhového modelu

Analýza tak v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2022 (tri školské roky) zahŕňala celkovo 34 verejných inštitúcií; okrem už spomínaných základných škôl a materských škôl zaradených do obehového modelu bolo za celé obdobie do obehového modelu zaradených aj 12 základných škôl a materských škôl, ktoré neboli zahrnuté do obehového modelu. V priemere analyzované inštitúcie tvorili spolu 22 580 osôb ročne.

Kľúčovým zistením analýzy je, že obehový model je aj nákladovo efektívny a že rozhodnutie verejných materských a základných škôl v Ľubľane zapojiť sa do programu obehového hospodárstva bolo rozumné nielen z environmentálneho ale aj z finančného hľadiska.

Porovnania ukázali, že náklady na nákup hygienického papiera základnými školami, ktoré sa nezapojili sa do spoločného obehového modelu, boli v priemere o 32 % vyššie ako náklady základných škôl zaradených do obehového modelu, pričom v materských školách bol tento rozdiel 19 %, tiež v prospech kruhového modelu.

graf

Grafy znázorňujú pohyby nákladov vyjadrené ako index s vyznačením lineárneho trendu. Základnou líniou porovnania (index 1,00) boli náklady na používateľa na školský rok v prvom školskom roku pre tých, ktorí sa zapojili do obehového modelu, a to pre materské aj základné školy.

Použitá metodika

Nákladová efektívnosť zavedenia obehového modelu v ZŠ a MŠ bola realizovaná na základe porovnania pohybu nákladov na nákup hygienického papiera medzi:

  • ZŠ a MŠ, ktoré boli zaradené do obehového programu na celé obdobie merania a zakúpili hygienický papier v rámci spoločného zeleného verejného obstarávania Mesta Ľubľana (kategória „obehové“)

a

  • ZŠ a MŠ, ktoré neboli zaradené do obehového programu počas celého obdobia merania a nakupovali hygienický papier nezávisle od uvedeného zeleného verejného obstarávania (kategória „ostatné“).

Analýza zohľadňuje náklady na hygienický papier a papierové utierky, ktoré tvoria viac ako 95 % celkových nákladov na hygienický papier vo verejných inštitúciách.

Vplyv epidémie Covid-19

Obdobie merania pokrýva obdobie pred, počas a po implementácii opatrení v dôsledku epidémie Covid-19. V tomto období boli dlhodobo zatvorené základné školy a krátkodobo materské školy.

Trend pohybu nákladov na nákup hygienického papiera je v oboch kategóriách (kruhový aj lineárny) veľmi podobný. Náklady na hygienický papier sú nižšie vzhľadom na obdobie zatvorenia základných a materských škôl (prevažne druhý a čiastočne aj štvrtý štvrťrok 2020).

Napriek tomu je v období od 1. júla 2019 do 30. júna 2022 badateľný stúpajúci trend v nákladoch na hygienický papier v oboch kategóriách, čo je spočiatku s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom väčšej spotreby hygienických papierových výrobkov v dôsledku výrazne zmenených návykov a zvýšenie nárokov na osobnú hygienu počas epidémie Covid-19. Nárast nákladov možno čiastočne pripísať aj zvýšeniu cien hygienických papierových výrobkov, najmä v minulom roku.

Priemerný ročný nárast nákladov na používateľa v základných školách s obehovým modelom je 20,3 % a v ostatných 20,7 %. Priemerný ročný nárast nákladov na používateľa v materských školách s kruhovým modelom je 13,7 % a v ostatných 17,4 %.

Environmentálne vplyvy programu Komunálny materiálový kruh Ľubľana

Program KMK je koncipovaný ako obehový biznis model, s veľkým dôrazom na dosiahnutie nielen finančných, ale aj pozitívnych environmentálnych a sociálnych efektov. Od jeho založenia (2016) sme v rámci projektu KMK Ľubľana namerali:

  • 11 767 zachránených stromov (47 068 m2 lesa)
  • Spracovaných 904 ton použitých nápojových kartónov (2 500 m3)
  • Zníženie emisií CO2 o 735 113 kg

(zverejnené údaje platné k 31. októbru 2022).

Podrobné environmentálne účinky programu KMK v Slovinsku sú zverejnené na webovej stránke https://municipal-material-cycle.org/.

Podrobnejší prehľad projektu KMK Ľubľana je dostupný na https://municipal-material-cycle.org/ljubljana.

Zhrnutie

Finančná analýza vplyvov na používateľov Ľubľanského obehového programu KMK bola vykonaná s cieľom overiť nákladovú efektívnosť použitia hygienického papiera z vlastného materiálového cyklu. Do analýzy sú zahrnuté základné a materské školy v Ľubľane, keďže predstavujú prevažujúci podiel používateľov a bolo možné pre ne navrhnúť kontrolnú skupinu.

Kľúčovým zistením analýzy je, že program je nákladovo efektívny a  rozhodnutie verejných inštitúcií v meste Ľubľana zapojiť sa do programu obehového hospodárstva bolo správne.

Nižšie náklady na hygienický papier boli zaznamenané v období pred a počas implementácie opatrení COVID-19, ako aj po ich ukončení. V tomto období výrazne vzrástla spotreba hygienického papiera v dôsledku prísnejších hygienických opatrení na základných a materských školách.

Náklady na hygienický papier, ktorý nakupovali základné školy, ktoré sa nezapojili sa do spoločného obehového modelu, boli v priemere o 32 % vyššie ako náklady základných škôl zaradených do obehového modelu, zatiaľ čo v materských školách bol tento rozdiel 19 % – v prospech kruhového modelu.

Na základe analýzy vykonanej za posledné tri roky sa odhaduje, že verejné inštitúcie môžu očakávať, že obehový model zostane pre používateľov v budúcnosti nákladovo efektívnejším riešením. Program zároveň zabezpečuje dosiahnutie dôležitých environmentálnych a sociálnych účinkov.

Analýza finančných efektov bola vykonaná nezávislou spoločnosťou, súdnym znalcom v oblasti ekonomiky.

Analýzu si objednala spoločnosť Circular Shield d.o.o., ktorá v Slovinsku spravuje program obehového hospodárstva – Komunálny materiálový kruh použitých nápojových kartónov a recyklovaného hygienického papiera. Tento program sa už realizuje vo viac ako 15 regiónoch v Slovinsku, počnúc Novým mestom v roku 2016.

Súkromné alebo verejné inštitúcie a spoločnosti pôsobiace v mestských oblastiach, kde je už zavedený mestský materiálový cyklus, sa môžu do programu zapojiť jednotlivo alebo ako skupina.

Pre podrobnejšie informácie napíšte na: info@circularshield.org